telekomunikacie
hygienicke merania
meranie pokrytia
sipkaNaše služby
Elektromagnetické pole
 • Akreditované meranie intenzity elektrického poľa
 • Akreditované meranie intenzity magnetickej indukcie
 • Dlhodobý monitoring expozície elektromagnetického poľa 
 • Vypracovanie hygienickej správy - posúdenie účinkov elektromagnetického poľa
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov zdrojov elektromagnetického poľa
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti ochrany a tienenia elektromagnetického poľa
 
Hluk
 • Akreditované meranie hluku v životnom prostredí
 • Akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí
 • Meranie vibrácií
 • Stavebná akustika
 • Meranie stavebnej nepriezvučnosti
 • Meranie doby dozvuku
 • Meranie dopravného hluku
 • Vypracovanie hlukových štúdií a posudkov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku z expozície hluku a vibrácií v pracovnom prostredí
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti znižovania hluku a vibrácií a ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami
 • Meranie akustických výkonov strojov a zariadení hlukovej emisie zdrojov hluku v prevádzkových podmienkach (in situ)
 • Meranie vložného útlmu vonkajších protihlukových bariér a protihlukových akustických krytov na mieste trvalého uloženia (in situ)

Meranie osvetlenia
 • Akreditované meranie intenzity umelého osvetlenia
 • Akreditované meranie intenzity núdzového osvetlenia
 • Meranie intenzity denného osvetlenia

 

Meranie pokrytia
 • Meranie a posudzovanie pokrytia územia televíznym a rozhlasovým signálom
 • Meranie a posudzovanie pokrytia územia GSM, UMTS, LTE sietí
 • Meranie a posudzovanie parametrov sietí telekomunikačných operátorov
 • Drivetesty, vytváranie máp pokrytia