telekomunikacie
hygienicke merania
meranie pokrytia
sipkaNaše služby
Elektromagnetické pole
 • Akreditované meranie intenzity elektrického poľa
 • Akreditované meranie intenzity magnetickej indukcie
 • Dlhodobý monitoring expozície elektromagnetického poľa 
 • Vypracovanie hygienickej správy - posúdenie účinkov elektromagnetického poľa
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov zdrojov elektromagnetického poľa
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti ochrany a tienenia elektromagnetického poľa
 
Hluk
 • Akreditované meranie hluku v životnom prostredí
 • Meranie dopravného hluku
 • Meranie vložného útlmu protihlukových bariér a protihlukových akustických krytov
 • Meranie hluku z iných zdrojov vo vnútornom a vonkajšom prostredí

 • Akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí
 • Stanovenie expozície hluku zamestnancov

 • Meranie akustických výkonov strojov a zariadení hlukovej emisie zdrojov hluku v prevádzkových podmienkach (in situ)

 • Meranie vibrácií
 • Stanovenie expozície vibráciam zamestnancov pre pôsobenie na ruky alebo celé telo
 • Meranie vibrácií vo vnútornom prostredí budov
 • Meranie vibrácií strojov a zariadení

 • Stavebná akustika
 • Meranie stavebnej nepriezvučnosti a zvukovo-izolačných vlastností stavebných konštrukcií v prevádzkových podmienkach (in situ)
 • Meranie času dozvuku

 • Vypracovanie hlukových štúdií a posudkov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku z expozície hluku a vibrácií v pracovnom prostredí
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti znižovania hluku a vibrácií a ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami

Meranie osvetlenia
 • Akreditované meranie umelého osvetlenia a osvetlenia pracovísk
 • Akreditované meranie núdzového osvetlenia
 • Meranie rušivého svetla
 • Meranie denného osvetlenia

 

Meranie pokrytia
 • Meranie a posudzovanie pokrytia územia televíznym a rozhlasovým signálom
 • Meranie a posudzovanie pokrytia územia GSM, UMTS, LTE sietí
 • Meranie a posudzovanie parametrov sietí telekomunikačných operátorov
 • Drivetesty, vytváranie máp pokrytia