telekomunikacie
hygienicke merania
meranie pokrytia
sipkaEMC
  • Meranie elektromagnetického rušenia
  • Meranie vedeného rušenia - svorkových rušivých napätí v rozsahu 9 kHz 
- 1 GHz, podľa STN EN 55011, STN EN 55014 a STN EN 55022
  • Meranie vyžarovaného rušenia - rušivého elektromagnetického poľa v rozsahu 9 kHz - 1000MHz podľa STN EN 55011, STN EN 55014, STN EN 55022, EN 50081-1; EN 50081-2
  • Meranie rušivého výkonu v rozsahu 30 MHz ÷ 1000 MHz pre potreby zákona 264/1999 v znení neskorších predpisov, o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 12, odsek 3,
a) posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom, pre:
  • Telekomunikačné a rádiokomunikačné zariadenia
  • Priemyselné, lekárske a vedecké zariadenia
  • Rozhlasové a televízne príjmače
  • Elektrické a elektronické zariadenia
  • Zariadenia informačnej techniky
  • Svietidlá